Logens vedtægter

Vedtægter for logen De Smagsløse

§ 1 Logens grundlag

Stk. 1)

Logens officielle navn er De Smagsløse.

Stk. 2)

Logens officielle slogan er Logen til ære for de gyldne dråber.

Stk. 3)

Logens medlemmer betegnes i daglig tale som logebrødre.

Stk. 4)

Logens hjemsted er Århus, Danmark.

Stk. 5)

Logen er stiftet d. 17. november 2005.

Stk. 6)

Logens medlemmer er forpligtede til at blære sig med logens eksistens.

Stk. 7)

Diskretion er en æressag.

§ 2 Logens formål

Stk. 1)

Logens formål er:

 • at vedligeholde det unikke sammenhold, som logens medlemmer fik under deres ophold på Vejle Idrætshøjskole i efteråret 2002
 • at medlemmerne et tilpas stort antal gange om året er sikret en lækker, ernæringsrigtig middag og en festlig aften, således at livet er til at holde ud
 • at medlemmerne med jævne mellemrum får ødelagt deres lever, kondital og parforhold, ved deltagelse i officielle logemøder, herpå følgende byture og andre loge-events

§ 3 Logens politik

Stk. 1)

Logen har ingen officiel politik, bortset fra det faktum, at Dansk Folkeparti (Mogens Camre undtaget) er en dyb skændsel for det danske samfund. Dansk Folkeparti har ret til at eksistere, men logen ser partiets eksistens som yderst undværlig, ligegyldig og perverteret.

Stk. 2)

Logens medlemmer stoler på det intuitive, instinktive og spontane. Beslutninger taget under indtagelse af alkohol, ses af logen som fornuftige, ærlige og brugbare.

Stk. 3)

Det er logens synspunkt, at der i det danske samfund eksisterer alt for mange overfladiske bekendtskaber, mennesker imellem. Logen vil med sin eksistens ligeledes være et forbillede for andre, samt et pragteksempel på et ægte fællesskab, med plads til holdninger, ubrydeligt venskab, kærlighed, nostalgi, festligt samvær, rigelige mængder øl og ikke mindst gensidig respekt.

§ 4 Medlemskab

Stk. 1)

Der kan ikke optages nye medlemmer i logen, udover de 4 nuværende, som i alfabetisk rækkefølge er:

 • BB (Billig-Bjarke)
 • DT (Desperate-Tommy)
 • MC (Massage-Casper)
 • SS (Salsa-Sune)

Stk. 2)

Alle logebrødre har en officiel titel i logen, som kun kan ændres på et officielt logemøde. De officielle titler er følgende:

 • BB: Sekretær
 • DT: Kasserer
 • MC: Marketingchef
 • SS: Webmaster

Stk. 3)

Logen har kun én type medlemskab. Alle er lige og ingen logebrødre har mere magt end andre. Logen tror på, at en flad, ikke-hierarkisk medlemsstruktur er vejen til en bedre verden.

Stk. 4)

Alle logebrødre skal ved officielle logemøder tiltales med deres officielle logenavn eller forkortelsen for dette. Sker det ikke, tildeles en bøde (jf. § 9, stk. 3).

Stk. 5)

Alle logebrødre er forpligtede til, overfor hinanden, til enhver tid at fortælle sandheden, hele sandheden og kun sandheden. Overfor andre end logens medlemmer, er logebrødrene frit stillede til at lyve alt hvad de vil.

§ 5 Afholdelse af logemøder

Stk. 1)

Det tilstræbes, at der afholdes logemøder så ofte som muligt, men det er til enhver tid logebrødrenes vurdering, hvornår der afholdes officielle logemøder.
Alle logemøder sættes i kalenderen for et år af gangen. Det tilstræbes at afholde dem på følgende dage:

 • den sidste lørdag i januar
 • den sidste lørdag i marts
 • den sidste lørdag i maj (vi tager på tur)
 • den første weekend i oktober
 • den sidste weekend i november (julefrokost).

Er der en fastsat dato en logebroder ikke kan deltage, skal vedkommende senest 2 måneder før mødet foreslå en ny dato, og kun hvis flere brødre kan deltage på den nye dato bliver det flyttet.

Stk. 2)

Logemøderne afholdes på skift af de enkelte logebrødre. Det er værtens opgave at indkalde til et kommende møde med information om eksakt location, mødetidspunkt, samt evt. yderligere, vigtige informationer om det forestående møde. Værten skal ligeledes sørge for at servere en 2-retters menu; enten forret + hovedret eller hovedret + dessert. Ydermere er værten ansvarlig for, at der til mødet forefindes rigelige mængder øl til indtagelse under mødet. Overraskelser er desuden velkomne.

Stk. 3)

Det er officielt sekretærens opgave at udsende dagsorden for alle kommende logemøder, minimum 2 hverdage før mødets afholdelse. Det er ligeledes sekretærens opgave at skrive og udsende referat af afholdte møder. Er sekretæren forhindret, er webmasteren vikarierende for denne. I samarbejde med webmasteren sørger sekretæren for at lægge et resumé af hvert logemøde på logens hjemmeside, http://www.desmagsloese.dk, som beskriver interessante begivenheder på mødet, med undtagelse af de på dagsordenen behandlede punkter.

Stk. 4)

Det er officielt kassererens opgave at afholde regnskab, samt opkræve gebyrer og bøder.

Stk. 5)

Udover de officielle logemøder, kan logen vælge at afholde såkaldte B-møder. Ved disse møder frafalder kravet om dagsorden, referat og øl, mens kravet om en 2-retters menu fastholdes.

§ 6 Gæster

Stk. 1)

Det er tilladt for de enkelte logebrødre at invitere udvalgte, kvalificerede gæster til de officielle logemøder. Antallet af gæster til de enkelte møder bør begrænses til 1 eller 2. Alle gæster skal desuden godkendes af de øvrige logebrødre inden mødet.

Stk. 2)

Det tilstræbes at de enkelte gæster som udgangspunkt ikke deltager i mere end ét logemøde. En undtagelse herfra er dog visse højt estimerede og velrenommerede gæster, som logen kan vælge at finde kvalificerede til yderligere mødedeltagelse.

Stk. 3)

Alle gæster betaler for drukne øl og diverse bøder, men er på intet tidspunkt forpligtede til at betale kontingent. (Se § 9, stk. 1 og 3).

Stk. 4)

Alle gæster får umiddelbart efter mødets begyndelse tildelt officielt logenavn og forkortelse, hvoraf kun logenavnet efterfølgende kan ændres til et andet logenavn med samme forkortelse. Logenavn og forkortelse besluttes suverænt af logebrødrene.

Stk. 5)

Gæster har ingen rettigheder ved logemøderne, mens det tilstræbes, at disse tildeles masser af forpligtelser i forbindelse med afviklingen af logemøderne; fx afhentning og åbning af nye øl.

Stk. 6)

Alle gæster er undtaget fra den i § 9, stk. 5 nævnte regel om ekstra gebyr ved manglende betaling for drukne øl og tildelte bøder.

§ 7 Logemøder i praksis

Stk. 1)

Ethvert officielt logemøde kan officielt først begynde, når værten har ringet med Det Hellige Klokkeværk. Ligeledes kan ethvert officielt logemøde ej heller officielt afsluttes, før værten igen har ringet med Det Hellige Klokkeværk.

Stk. 2)

Ved ethvert officielt logemøde holder værten en kort velkomsttale og styrer mødet indtil en passende ordstyrer er valgt.

Stk. 3)

Dagsordenen for ethvert logemøde skal til enhver tid indeholde følgende punkter:

 • Velkomst
 • Valg af ordstyrer
 • Godkendelse af dagsorden
 • Godkendelse af referat
 • Præsentation af øl
 • Præsentation af påklædning og logeartefakter
 • Værten vælger en sang, der skal synges
 • Fællesskål
 • Et emne, vedr. Dansk Folkeparti
 • Bund din øl eller
 • Skål med noget der starter med
 • Er der mere i statuen?
 • Værten holder en KORT tale, omhandlende øl
 • Valg af dagens øl
 • Fastsættelse af næste mødedato
 • Langtidsvæddemål
 • Værten vælger et ølspil
 • Opkald til Lotte
 • Eventuelt

Herudover tilstræbes det, at dagsordenen som et minimum indeholder 30 punkter, hvoraf minimum halvdelen omhandler alkohol; primært øl.

Stk. 4)

Det er ordstyrerens ansvar, at det enkelte logemøde afholdes i en god og festlig tone og at dagsordenen gennemføres ansvarligt og indenfor en passende tidsramme.

Stk. 5)

Værten for det enkelte logemøde beslutter til enhver tid, om mødet skal startes før, under eller efter middagen.

Stk. 6)

Ved hvert logemøde betaler alle medlemmer for det antal øl, de har indtaget. Der betales den pris, som værten har givet ved indkøb, plus 2,- kr., som overgår til Fonden (se § 10, stk. 1 og 2). Værten er ansvarlig for, at de indkøbte øl er af passende kvalitet.

§ 8 Dress-code og artefakter

Stk. 1

Der er dress-code ved alle officielle logemøder. Dress-code består af logens officielle armbånd, boxershorts, t-shirts, nøglesnore, solbriller og medlemskort. Det er værtens ansvar, at have udstukket regler for en eventuel yderligere dress-code til det enkelte møde.

Stk. 2)

Ved alle officielle logemøder skal de af logen vedtagne officielle artefakter være til stede. Disse artefakter er følgende:

 • Officiel CD med JC (Johnny Cash) The Man In Black
 • Officiel brændt CD med Spar 2
 • Officiel DVD-film: Kundskabens Træ af Nils Malmros
 • Officielle DVD’er med “Strisser på Samsø”, afsnit 4-6 (3 stk. med samme indhold)
 • Officiel proptrækker
 • Officielle australske thermo-ølholdere
 • Officielt VIH-Dannebrogsflag (skal altid være hængt op synligt)
 • Officiel tampon (skal ligeledes altid være hængt op synligt kan dog tages ned under mødet og anvendes til alternative formål)
 • Officiel rød næse i plast (kan uddeles under officielle logemøder, hvis flertallet af mødedeltagerne finder det nødvendigt)
 • Officiel Pizkus-statue (skal til enhver tid være synlig og indenfor rækkevidde)
 • Det officielle Hellige Klokkeværk

Tilføjelser til denne liste af artefakter, kan kun vedtages på officielle logemøder.

Stk. 3)

Retningslinjer for brugen af Det Hellige Klokkeværk under officielle logemøder er følgende:

 • Alle logebrødre og gæster tage klokken i brug når som helst, hvis de føler det yderst nødvendigt at tage ordet på et givent tidspunkt. Tages klokken i brug, skal alle andre med øjeblikkelig virkning tie stille. Afbryder man, skal man give en omgang i byen. Det er dog tilladt at melde hørt.
 • Mener samtlige af de øvrige logebrødre, at det ikke har været berettiget at bruge klokken (hvis det sagte vurderes til ikke at være vigtigt eller begavet), skal man give en omgang i byen.

Stk. 4)

Udover de i § 8, stk. 2 nævnte artefakter, er logebrødrene desuden adoptivforældre til det officielle logedyr; en orangutang ved navn Den Smagsløse, som bor på Borneo. Det officielle bevis for logens forældremyndighed over denne orangutang skal, ligesom de officielle artefakter, være til stede ved ethvert officielt logemøde.

Stk. 5)

Ved ethvert officielt logemøde er det altid den logebroder, der har været vært ved foregående møde, som er ansvarlig for, at alle officielle artefakter er til stede. Alle officielle artefakter opbevares til daglig i den dertil indrettede Tuborg-taske.

§ 9 Bøder, kontingent og gebyrer

Stk. 1)

Alle logebrødre er forpligtede til at betale et månedligt kontingent til Fonden (se § 10, stk. 1) på 200 kr.

Stk. 2)

Ved ubegrundet udeblivelse fra eller ikke-accepteret afbud til et officielt logemøde, betaler den pågældende logebroder en bøde på 75,- kr.

Stk. 3)

Udover de i § 7, stk. 6 nævnte beløb, er logebrødrene forpligtede til at betale følgende bøder i forbindelse med afholdelse af officielle logemøder:

Dummebøde: 5,- kr.

 • Kan tildeles, hvis enkelte logebrødre pludselig føler sig bedre end andre, udtaler sig uintelligent, eller på anden vis gør sig uheldigt bemærket

Tudebøde: 5,- kr.

 • Kan tildeles, hvis enkelte logebrødre fejlagtigt føler sig snydt, piver over en ikke tilstedeværende uretfærdighed eller på anden måde udtrykker tude-tendenser

Navnebøde: 3,- kr.

 • Tildeles prompte, hvis en logebroder under et officielt logemøde undlader at tiltale logebrødre eller gæster med deres officielle logenavn eller forkortelse

Stk. 4)

Ved tvivlsspørgsmål ang. tildeling af bøder, er det til enhver tid logens kasserer, der træffer den afgørende beslutning.

Stk. 5)

Efter hvert afholdt logemøde, er det kassererens opgave at fremsende regnskab for det afholdte logemøde, og i den forbindelse orientere logebrødrene om, hvor stort et beløb de skylder for drukne øl og tildelte bøder. Beløbet skal inden 7 dage fra regnskabets fremsendelse indbetales til Fonden (jf. § 10, stk. 2). Sker dette ikke, forhøjes den samlede betaling med 10 %, for hver 7. dag betalingen udebliver.

§ 10 Fonden

Stk. 1)

Fonden er logens officielle foreningskonto, som til daglig administreres af kassereren.

Stk. 2)

Kontingent (se § 9, stk. 1) samt alle bøder og gebyrer, betalt af logebrødre og gæster ved de afholdte logemøder, overgår til Fonden.

Stk. 4)

De økonomiske midler, til rådighed i Fonden, kan efter flertalsbeslutning på officielt logemøde, bruges i en hvilken som helst sammenhæng, logen ønsker det.

§ 11 Vedtægtsændringer

Stk. 1)

Ændring af vedtægter for logen skal ske på ekstraordinær generalforsamling eller officielt logemøde, og ved absolut flertal blandt logebrødrene.

Stk. 2)

Disse vedtægter træder i kraft pr. 26. marts 2011 og erstatter alle tidligere aftaler og regler for logens eksistens og aktiviteter.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s